Dumase
0
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Leverancier: Dumase verpakkingen, Kostersweg 12, 7371 ES te Loenen. Kamer van koophandel nummer 63583259.

Afnemer: de wederpartij; hetzij een natuurlijk persoon hetzij een rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf alsmede diens rechtsopvolger(s) met wie de leverancier een overeenkomst aangaat

Product: zaken die de leverancier levert aan de afnemer

Prijs: een op grond van een overeenkomst door de afnemer verschuldigde tegenprestatie

Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en afnemer ter zake de verkoop van het product.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn van toepassing op alle rechtshandelingen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die nadien tot stand komen tussen de leverancier en de afnemer.

2.2 De afnemer heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden en gaat akkoord met de toepasselijkheid daarvan op de overeenkomst.

2.3. Alle andere voorwaarden van de afnemer c.q. een derde, zoals onder andere inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voorafgaand schriftelijke toestemming van de leverancier.

2.4. De leverancier is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het onderhavige geval zal de leverancier de algemene voorwaarden tijdig ter kennis brengen van de afnemer. Indien geen tijdstip van wijziging van deze algemene voorwaarden is aangegeven, treden deze wijzigingen jegens de afnemer in werking op het tijdstip dat deze aan hem zijn medegedeeld.

 

Artikel 3 – Offertes c.q. orders  

3.1 Alle offertes c.q. orders van leverancier zijn vrijblijvend.

3.2 Leverancier heeft het recht de offertes c.q. orders te herroepen zolang de afnemer het aanbod nog niet heeft aanvaard.

3.2 De in de offerte c.q. order genoemde levertijden en andere door de leverancier te verrichten prestaties geven slechts een indicatie en zijn niet bindend. Overschrijding van de genoemde termijn en andere prestaties zoals genoemd in de offerte c.q. order geven de afnemer geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming.

3.4 De offerte c.q. order geldt alleen voor de in de offerte genoemde producten of hoeveelheden en geldt derhalve niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 De offerte c.q. order is vanaf genoemde datum één maand geldig voor zover er geen termijn is gesteld aan de offerte c.q. order.

3.6 Schrijf- en typefouten in de offerte c.q. order zijn voorbehouden.  

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand doordat/indien:

- De leverancier aan de offerte c.q. order een termijn heeft gesteld, deze volledig en ondubbelzinnig schriftelijk wordt aanvaard door de afnemer binnen de gestelde termijn.

- anders dan het bovengenoemde, de offerte c.q. order binnen een redelijk termijn volledig en ondubbelzinnig mondeling (telefonisch inbegrepen) danwel elektronisch wordt aanvaard. In de onderhavige gevallen wordt de factuur van leverancier als volledige en ondubbelzinnige bevestiging beschouwd.

4.2 Mondelinge toezeggingen van de leverancier binden hem eerst nadat deze schriftelijk door de leverancier aan de afnemer zijn bevestigd.

4.3 Indien de afnemer in het kader van artikel 4 wenst af te zien van de overeenkomst op grond van een geldige reden, komen de eventueel gemaakte kosten voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 5 – Ontbinding

5.1 De leverancier is bevoegd tot onmiddellijke ontbinding, zonder ingebrekestelling, van de overeenkomst indien:

- De afnemer één of meerdere verplichtingen uit de aangegane overeenkomst niet, niet tijdig of onbehoorlijk nakomt;

- de leverancier goede gronden te vrezen heeft dat de afnemer tekort zal schieten in de nakoming en in de aanmaning gestelde termijn zich niet bereid verklaart in nakoming van de overeenkomst;

- de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt danwel in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend;

- er conservatoir of executoriaal beslag komt te liggen op goederen van de afnemer en dit beslag niet binnen zeven dagen wordt opgeheven;

- de natuurlijk persoon of de rechtspersoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf geliquideerd wordt, op welke wijze dan ook;

- de natuurlijk persoon of de rechtspersoon overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, zonder de leverancier in te lichten c.q. overgaat tot wijziging van de doelstelling van rechtspersoon.

5.2 De leverancier is alsdan bevoegd alle verplichtingen jegens de afnemer op te schorten.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van de leverancier onmiddellijk opeisbaar. De leverancier behoudt het recht om schadevergoeding van de afnemer te vorderen.

 

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Prijzen van het geoffreerde c.q hetgeen overeengekomen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.2 Prijsopgaven worden gedaan aan de hand van offertes c.q. orders.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen van het product:

- Op basis van een door de leverancier gehanteerde minimumhoeveelheid per afname;

- exclusief eventuele kosten voor verzending, cliché- en administratie- en kleine orderkosten;

- exclusief leverings-, transport- en opslagkosten;

- exclusief van overheidswege opgelegde milieuheffingen of milieutoeslagen.

6.4 De leverancier is gerechtigd de kostprijs eenzijdig te wijzigen en afnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de overeengekomen kostprijs met meer dan 5% wordt verhoogd, één en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In het onderhavige geval zijn geen van de partijen gehouden tot schadevergoeding jegens de wederpartij. Een eventueel reeds vervaardigd gedeelte wordt tegen de oorspronkelijke prijs uitgeleverd.

 

Artikel 7 – Werkwijze bedrukkingen

7.1 Indien het een nieuwe of gewijzigde offerte c.q order betreft, ontvangt de afnemer een vrijblijvende offerte c.q order van eventuele chlichékosten.

7.2 Indien de afnemer schriftelijk akkoord gaat met de offerte, ontvangt de afnemer via de elektronische weg een zetspiegel met de betreffende proefdruk. De kosten van deze proefdrukken dienen vooraf betaald te worden.

7.3 Na de schriftelijke bevestiging van de afnemer, treedt de overeengekomen levertijd in werking.

7.4 Indien de order geen doorgang vindt door omstandigheden welke niet aan de leverancier te wijten zijn, zal de leverancier de reeds gemaakte kosten aan de afnemer doorberekenen.

7.5 Aan wijzigingen omtrent de proefdruk, kunnen meerkosten verbonden zijn.

7.5 Eventuele grafische ontwerpen van de afnemer dienen via de elektronische weg te worden aangeleverd middels Adobe Illustrator of Adobe Photoshop. Omtrent de kleuren geldt dat deze dienen te worden aangeleverd middels de Pantone kleurcodering.

 

Artikel 8 – Kwantiteit

8.1 De producten worden in hoeveelheid geleverd zoals aangegeven in de offerte c.q. de order.

8.2 De leverancier hanteert minimumhoeveelheden en kunnen slechts, indien uitdrukkelijk overeengekomen, afwijken.

8.3 Ten aanzien van het overeengekomen kwantum zijn afwijkingen tot en met 20% toelaatbaar. Ten aanzien van de overige overeengekomen specificaties zijn afwijkingen eveneens toelaatbaar mits deze zich binnen redelijke kaders bevinden.

 

Artikel 9 – Levering

9.1 De levering wordt:

- Bij voorkeur middels bezorging geleverd. Franco levering geschiedt boven een netto order bedrag van € 175,00 exclusief BTW. De afnemer dient bij een netto orderbedrag onder € 175,00 exclusief BTW, verzend- en kleine orderkosten te betalen welke zijn vastgesteld op € 15,00 exclusief BTW.

- opgehaald door de afnemer. Zodra get product klaarligt op de door de leverancier aangegeven locatie, zal de afnemer hieromtrent telefonisch dan wel schriftelijk worden ingelicht. De afnemer dient de schriftelijke danwel de elektronische orderbevestiging mee te nemen naar de desbetreffende locatie.  

9.2 De leverancier streeft ernaar om orders de volgende werkdag uit te leveren. Vandaag voor 14:00 uur besteld, is de volgende werkdag geleverd (m.u.v. het weekend en eventuele onvoorziene omstandigheden).

9.3 Aan de levering zijn nimmer fatale termijnen verbonden. De afnemer is niet gerechtigd om, bij overschrijding van de termijn, de overeenkomst te ontbinden, tenzij overschrijding van de levertermijn zodanig is dat naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid van de afnemer niet langer gevergd kan worden de overeenkomst in stand te laten.

9.4 Alvorens de wederpartij overgaat tot ontbinding van de overeenkomst zoals vermeld in artikel 8.3, dient de leverancier eerst in gebreke te worden gesteld en dient aan hem een redelijk termijn gegund te worden om binnen zeven dagen alsnog in de levering te voorzien.

9.5 De leverancier is niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de levertijd indien het product niet voorradig is, of te wijten is aan de schuld van derden.

9.6 Indien het product door een ander dan de leverancier wordt vervoerd, is eventuele vermissing of schade aan het product voor rekening en risico van de afnemer. Op het vervoer van producten zijn de Algemene Vervoerscondities c.q. de CMR-Condities van toepassing.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle bij de afnemer geleverde zaken door de leverancier blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer alle verplichtingen uit hoofde van de met de leverancier gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.2 De afnemer is niet bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren danwel de zaken in onderpand te geven of anderszins te bezwaren met (zekerheids)rechten. Eén en ander is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de leverancier. Indien geen schriftelijke toestemming is verleend door de leverancier, is de afnemer verplicht om de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden aanspraak doen op gelden met betrekking tot zaken, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust.

10.3 In geval artikel 9.1 en 9.2 niet worden nagekomen, verleent de afnemer aan de leverancier het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.

 

Artikel 11 – Betaling

11.1 Alle betalingen door de afnemer dienen te geschieden op het overeengekomen aangegeven tijdstip, doch uiterlijk op de rekening van de leverancier te zijn gestort binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 De leverancier is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Eerst na betaling daarvan zal alsdan (af)levering plaatsvinden.  

11.3 De betalingswijze en het daarbij horende rekeningnummer staan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, op de factuur.

11.4 De eventuele aan de betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.

11.5 Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is hij jegens de leverancier een rente verschuldigd, gelijk van 1,5% aan maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger ligt in welk geval de hoogste rente geldt. De regels van artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek zijn op dit artikel van toepassing

11.6 Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakomen van de overeenkomst, is de afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is de leverancier gerechtigd de overeenkomst zijnerzijds op te schorten totdat de afnemer aan de betaalverplichting heeft voldaan. Ook is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen. 

11.7 Indien de afnemer de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste deel. Indien en voor zover het betwiste deel alsnog verschuldigd blijkt te zijn, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

11.8 Indien er door de leverancier en de afnemer over een weer overeenkomsten zijn gesloten tot levering van de producten, is verrekening van bedragen uitgesloten.

 

Artikel 12 – Garantie

12.1 Met inachtneming van de beperkingen genoemd in deze algemene voorwaarden garandeert de leverancier de deugdelijkheid van de te leveren producten.

12.2 In het kader van waar de producten van de leverancier voor bedoeld zijn, zal de garantie dan ook niet verder strekken dat datgene waar de geleverde producten naar redelijkheid voor bedoeld zijn.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De leverancier is enkel en alleen aansprakelijk indien de schade die is veroorzaakt, te wijten is aan leverancier door opzet of grove nalatigheid c.q. schuld.

13.2 Indien de aansprakelijkheid wordt bewezen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de onderhavige offerte c.q. order.

13.3 Gevolgschade – in de ruimste des woords – is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij het genoemde in artikel 12.1.

13.4 Indien de gevolgen van enige schade, die uit hoofde van de overeenkomst zijn ontstaan, door de afnemer te verzekeren waren, zal de leverancier nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden tot vergoeding van de geleden schade.

13.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor een onjuiste toepassing van door de leverancier geleverde producten alsmede schade aan het geleverde product welke niet is veroorzaakt door zijn toedoen.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn opzet op grove nalatigheid c.q. schuld, noch als gevolg van een omstandigheid die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeerde geldende opvattingen niet voor zijn rekening of risico komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de leverancier geheel, gedeeltelijk of niet tijdig, niet in staat is in zijn verplichtingen te voldoen. Stakingen en/of werkonderbrekingen van de door leverancier ingeschakelde afleverdienst of toeleveranciers, vervoersbelemmeringen, brand, diefstal, in- of exportbelemmeringen, stroomstoringen, computerstoringen en stagnatie in de leveringen van toeleveranciers worden daaronder begrepen.

14.3 De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst zijnerzijds verhindert, intreedt nadat de leverancier zijn verplichting(en) had moeten nakomen.

14.4 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tijdelijk opgeschort.

14.5 De afnemer is niet gehouden de prijs uit hoofde van de overeenkomst te betalen indien en voor zover de leverancier de overeenkomst door overmacht blijvend niet kan nakomen.

 

Artikel 15 – Reclamatie

15.1 Mogelijke klachten in verband met het geleverde product dienen de leverancier te bereiken, uiterlijk drie dagen na levering of ontvangst van het product. Afwijkingen in het overeengekomen kwantum zijn toelaatbaar, mits binnen redelijke grenzen, en zijn derhalve geen basis reclamaties.

15.2 Reclame onthoudt de afnemer het recht zijn betaling op te schorten.

 

Artikel 16 – Retourzendingen

16.1 De leverancier accepteert retour gezonden producten slechts indien deze in originele, onbeschadigde staat in ontvangst genomen kunnen worden en wanneer de leverancier vooraf schriftelijk of middels de elektronische weg akkoord is gegaan met de retourzending.

16.2 Maatwerk is uitgesloten voor retourzending en restitutie van de aankoopprijs.

 

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

17.1 Alle intellectuele eigendommen welke van toepassing zijn op de tot stand gekomen overeenkomst zijn beschermd. Het is de afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de leverancier modellen en andere ontwerpen te kopiëren, te verveelvoudigen of te verstrekken aan derden.

17.2 Deze intellectuele eigendomsrechten rusten eveneens op de website van leverancier.

17.3 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien de leverancier op verzoek van de afnemer een bepaald(e) beeld, tekening, afbeelding of model hebben gebruikt.

 

Artikel 18 – Partiële nietigheid

18.1 Op het moment dat één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel van de overeenkomst nietig blijkt te zijn, danwel vernietigd wordt, dan blijft de overige inhoud van deze bedingen c.q. de overeenkomst in stand.

18.2 De partijen zullen in het onderhavige geval gezamenlijk een regeling treffen omtrent de nietige c.q. vernietigde voorwaarden met daarin vastgelegd de daadwerkelijke bedoeling van de onderliggende overeenkomst.

 

Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht

19.1 Op deze algemene voorwaarden c.q. deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen partijen gesloten overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de leverancier.

Toegevoegd aan winkelwagen.
- Er is iets misgegaan bij het toevoegen aan uw winkelwagen. Probeer later opnieuw.
Aantal bijgewerkt.
- Er is iets misgegaan. Probeer later opnieuw.
Verwijdert uit winkelwagen
- Kan dit product niet uit winkelwagen verwijderen. Probeer later opnieuw.